Mariola Paulewicz

Mariola Paulewicz

Gabinet Psychologiczny

Gabinet psychologiczny to miejsce, którego oferta przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Profesjonalna pomoc obejmuje usługi w zakresie profilaktyki, diagnozy oraz terapii psychologicznej.

Czym się zajmuję?

 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia emocjonalne (np. lękliwość, fobie, trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicami)
 • zaburzenia zachowania (np. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zaburzenia opozycyjno - buntownicze)
 • urazy psychiczne (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód)
 • trudności szkolne
chat bubble faces smiling, sad and ambivalent
chat bubble faces smiling, sad and ambivalent
chat bubble faces smiling, sad and ambivalent

Oferty

W gabinecie psychologicznym oferuję profesjonalne wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w różnorodnych formach:

 • konsultacji psychologicznych
 • poradnictwa psychologicznego
 • terapii psychologicznej dzieci i młodzieży
 • Socjoterapii

Konsultacji Psychologicznych

Pierwsze spotkanie ze specjalistą daje możliwość poznania psychologa, określenia problemu, dysfunkcji dziecka lub nastolatka czy rozpoznania trudności wychowawczych z jakimi zgłaszają się rodzice/ opiekunowie. Konsultacja psychologiczna daje możliwość poznania potrzeb i oczekiwań zgłaszających się (zarówno dzieci, nastolatków jak i rodziców). To również możliwość wyjaśnienia problemu i udzielenia wsparcia oraz dobór odpowiedniej formy pomocy.

cartoon of psychologist sitting with a kid

Czas Trwania

Pojedyncza sesja odbywa się zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwa 50 min

Cena

120 PLN

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy adresowana zarówno do rodziców małych dzieci jak i nastolatków. Są to indywidualne spotkania rodziców z psychologiem w celu omówienia trudności - problemów wychowawczych, wątpliwości na temat rodzicielstwa, trudności komunikacyjnych między rodzicami a dzieckiem/ nastolatkiem oraz innych problemów w relacjach rodzinnych.

Czas Trwania

Spotkania obejmują od jednego do kilku/ kilkunastu spotkań w zależności od zdiagnozowanego problemu. Pojedyncze spotkanie trwa 50 min.

Cena

100 PLN

Terapia Psychologiczna Dzieci i Młodzieży

Terapia psychologiczna jest formą pomocy indywidualnej udzielanej dziecku/ nastolatkowi w sytuacji, kiedy doświadcza trudności pojawiających się w domu, przedszkolu, szkole czy w relacjach z rówieśnikami.

Terapia psychologiczna rozpoczyna się od spotkania z rodzicami dziecka/ nastolatka (konsultacje psychologiczne) w celu zebrania wywiadu dotyczącego przebiegu rozwoju dziecka oraz określenia jego trudności i sposobu funkcjonowania. Kolejne spotkania to indywidualne sesje z dzieckiem/ nastolatkiem służące pogłębionej diagnozie problemu.

Po rozpoznaniu trudności dziecka/ nastolatka określa się cel oraz plan psychoterapii.

Terapia psychologiczna prowadzona jest w formie:

 • zajęć o charakterze terapeutycznym oraz edukacyjno - terapeutycznym
 • zajęć wspierających i stymulujących rozwój dziecka
 • zajęć relaksacyjnych
 • zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii, bajkoterapii
 • zajęć z wykorzystaniem terapii poznawczo - behawioralnej

Czas Trwania

W zależności od problemu prowadzona jest krótkoterminowa lub długoterminowa terapia dziecka/ nastolatka. Pojedyncze spotkanie trwa 45 - 50 min.

Cena

100 PLN

Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter zajęć grupowych podczas których dzieci/ młodzież (w zbliżonym wieku i z podobnymi trudnościami) biorą udział w sytuacjach społecznych, w których uczą się właściwych, akceptowanych społecznie zachowań czy budowania poprawnych relacji z rówieśnikami. Podczas zajęć uczestnicy grupy uczą się, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak wyrażać emocje i stawiać granice czy samodzielnie podejmować decyzje.

Czas Trwania

Pojedyncza sesja trwa 50 - 60 min.

Cena

80 PLN

O Mnie

Jako psycholog pomagam dzieciom i młodzieży poprzez profesjonalną diagnozę oraz terapię obszarów wymagających wsparcia z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. W pracy psychologicznej zwracam uwagę na cały system rodzinny doskonaląc również kompetencje wychowawcze rodziców.

Kwalifikacje

Kwalifikacje psychologiczne uzyskałam w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Swoje kompetencje poszerzałam uczestnicząc w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapetycznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe gromadziłam podczas praktyki w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, a także w ramach kilkuletniej pracy na stanowisku psychologa szkolnego.

Mariola Paulewicz